Którą porę roku najbardziej lubisz w górach?

A A A

Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze

W Pszczynie, 3 lutego 2018r.w Hotelu PTTK, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Woj. Śląskiego za okres 2014 - 2018. Przybyło 41 delegatów z 21 Kół Przewodnickich co stanowilo 85% wybranych delegatów.

Zebranie otworzył kol. Ryszard Ziernicki powołując do Prezydium Zebrania kol. Jacka Czobra - członka Zarządu Głównego PTTK.
Na przewodniczącego Zebrania delegaci wybrali kol. Witolda Brola
a na sekretarza kol. Marię Mertę.
Po wybraniu Komisji Mandatowej /Stanislaw Kawęcki, Swietlana Koniuszewska, Helena Witkowska/, która stwierdziła ważność Zebrania, zebrani przeglosowali porządek Zebrania i jego Regulamin.
Wybrano także Komisję Uchwal i Wniosków /Małgorzata Janota, Kornelia Witała, Adam Lapski/.
Wtedy przystąpiono do części sprawozdawczej Zebrania. Kol. Ryszard Ziernicki - ustępujący przewodniczacy Rady przedstawił sprawozdanie z pracy Rady Samorządu za okres 2014 - 2018.
Kol. Helena Witkowska dokonala sprawozdania finansowego Rady a kol. Tadeusz Harazin z Komisji Rewizyjnej.
Po krótkiej dyskusji, wystąpił kol. Tadeusz Harazin proponując udzielenie absolutorium Radzie co delegaci przegłosowali jednogłośnie.
Kol.Ryszard Ziernicki podziękował ustępującej Radzie oraz Kołom Przewodnickim za współpracą. Kol. Jacek Czober dołączył się do podziękowań i na tym zakończono część sprawozdawczą.
Miłym momentem było wręczenie przez kol. Swietłanę Koniuszewską - członka KSPT w Warszawie kol. Michałowi Wieczorkowi - Odznaki "Zasłużony Przewodnik PTTK" a kol. Jacek Czober wręczył kol. Ryszardowi Ziernickiemu "Ślaską Honorową Odznakę PTTK". W tych dniach kol. Kazimierz Ostapczyk - zasłużony działacz przewodnicki ukończył 90 lat a kol. Maria Ostapczyk przez ponad 30 lat pełni funkcję prezesa Koła Przewodników w Chorzowie "Batorym" co było pretekstem wręczenia im listów gratulacyjnych przez kol. Ryszarda Ziernickiego.

W drugiej części - wyborczej, delegaci powolali Komisję Wyborczą /Mirosław Nawrocki, Grzegorz Gdesz, Michał Wieczorek/, która zebrała zgłoszenia 14 osób do nowej Rady Samorządu oraz 3 osoby do Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2022.
Przegłosowano listę a następnie delegaci wybrali Komisję Skrutacyjną/ Stanisław Witała, Jan Polok, Grzegorz Onyszko/, która przystąpila po rozdaniu kart glosowania do właściwego tajnego głosowania do Rady Samorządu i Komisji Rewizyjnej. Po podliczeniu głosów do Rady Samorządu weszło 9 osób a do Komisji Rewizyjnej 3 osoby. Po ukonstytuowaniu się tych organów Komisja Skrutacyjna ogłosiła ostateczne wyniki.
Radę Samorządu utworzyli:
Ryszard Ziernicki - Chorzów -przewodniczący
Witold Brol - Gliwice - z-ca przewodniczącego
Maria Merda - Tarnowskie Góry - sekretarz
Helena Witkowska - Chorzów - skarbnik
Swietlana Koniuszewska - Sosnowiec, Edward Kaniewski - Katowice, Stanisław Kawęcki - Cieszyn, Adam Lapski - Chorzów, Mirosław Nawrocki -Chorzów - członek.
Komisję Rewizyjną utworzyli:
Tadeusz Harazin - Pszczyna- przewodniczący
Maria Łapińska - Katowice, Maria Ostapczyk - Chorzów "Batory" - członek.

Na zakończenie Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła zgłoszone propozycje i na tym zebranie zakończono.

WOJEWÓDZKA KONFERENCJA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK WOJ. ŚLĄSKIEGO
Drugą częścią spotkania w Pszczynie było wybranie 15 delegatów reprezentujących śląskie środowisko przewodnickie do Krajowej Konferencji Przewodnickiej PTTK, która ma odbyć się w dniach 16-18 marca 2018r w Chęcinach-Rzepce. Zebranie otworzyla kol. Swietlana Koniuszewska - czlonek KSPT w Warszawie. Po wybraniu przewodniczacego zebrania - kol. Witolda Brola i sekretarza - Marię Mertę dokonano wyboru Komisji Mandatowej /Stanislaw Kawęcki, Swietłana Koniuszewska, Helena Witkowska/. Delegaci przyjęli porządek zebrania i regulamin zebrania. Po rozdaniu mandatów i stwierdzeniu, że obecnych jest 29 delegatów co stanowi 90,6% wybranych delegatów Komisja Mandatowa stwierdziła ważność zebrania.
Powołano Komisję Wyborczą /Mirosław Nawrocki, Grzegorz Gdesz, Michał Wieczorek/, która zebrała zgłoszenia 16 kandydatur na wyjazd do Chęcin. Następnie powołano Komisję Skrutacyjną /Stanisław Witała, Kornelia Witała, Jan Pollok/ która dokonała tajnego głosowania.
W jego wyniku na Krajową Konferencję Przewodników PTTK udadzą się:
- Witold Brol - Gliwice, Grzegorz Gdesz - Dąbrowa Górnicza, Eugeniusz Gnacik - Bytom, Małgorzata Janota - Bytom, Jerzy Jurczak - Bielsko Biała, Dariusz Kapuściński - Bytom, Swietłana Koniuszewska - Sosnowiec, Zbigniew Magnowski - Wisła, Maria Merda - Tarnowskie Góry, Grzegorz Onyszko - Sosnowiec, - Daria Pałecz - Częstochowa, Józef Polok - Wisła, Andrzej Ryłko - Żywiec, Helena Witkowska - Chorzów, Ryszard Ziernicki - Chorzów,
Na tym zebranie zakończono
Z ramienia naszego koła udział wzięła Kol. Ewa Rzepisko a Kol. Jacek Bar własnie wrócił po 20-to dniowym pobycie w szpitalu i nie był w stanie uczestniczyć w tym gremium

Autor:Ryszard Ziernicki

 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.com